hopeandcare

10 tekstów – auto­rem jest ho­pean­dca­re.

Sta­ram się nie dzielić wspom­nień, bo boję się , że za­pamiętam tyl­ko te złe. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lutego 2011, 10:32

Wszys­cy mówią o swoich prag­nieniach, a nie zauważają , że oni mogą być prag­nieniem innych. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 lutego 2011, 16:40

Ludzie często nie po­kazują jak bar­dzo im za­leży na dru­giej oso­bie.W za­mian za to dos­tają od tej oso­by tą samą dawkę ale obojętności. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 lutego 2011, 21:10

Dob­rze, że los życia działa cza­sami po­dob­nie jak sa­molo­ty. Le­piej, gdy ludzie się mi­jają niż by miało dojść do katastrofy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2011, 21:06

Czuła jak zim­no z rąk prze­nika na resztę ciała. Wie­działa, że nie ma na ko­go liczyć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 lutego 2011, 18:56

Niewyraźny

Jes­teś ta­ki wręcz nie­czy­tel­ny .. A jed­nak ta­ki piękny.

Tak mało cię znam a tak bar­dzo mi na to­bie zależy.

Dlaczego?

Cały czas za­daje so­bie to pytanie.

A ja nie pot­ra­fię przes­tać o to­bie myśleć.

To ta­kie dziw­ne bo tak nap­rawdę cały czas po­zos­ta­jesz w mo­jej głowie

Taki:

Niewyraźny... 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 8 lutego 2011, 20:36

Za­pom­niał kim jest. Jej niepa­mięć o nim go zniszczyła. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lutego 2011, 12:24

Pat­rz ocza­mi in­nych. Zo­baczysz siebie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2011, 14:21

Nie wie­działa czy wie­rzyć je­go słowom czy włas­nym oczom. Trud­ność ta ją prze­ras­tała. A naj­bar­dziej prze­ras­tało ją jej uczu­cie do niego. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 lutego 2011, 17:15

To ludzie po­magają nam od­na­leźć ko­lory duszy. Dzięki nim mają co­raz wy­raźniej­szy ton, a każdy ko­lor ma inną barwę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 lutego 2011, 19:37

hopeandcare

hopeandcare

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność